Xiphophorus helleri - Zwaarddrager (2023)

Verkoopsvoorwaarden

1. Aanvaarding van onze voorwaarden
Onze algemene evenals onze bijzondere verkoop- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klanten, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere koopvoorwaarden. Deze laatste binden ons derhalve slechts wanneer wij ze schriftelijk uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheden dat wij de handelsovereenkomst zouden aanvaard hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene voorwaarden van onze koper. Iedere persoon wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om zich te verbinden tegenover ons.

2. Prijs
Behoudens bijzondere contractuele bepalingen worden onze prijslijsten slechts ter aanwijzing verschaft en verbinden ons in geen geval. Onze prijzen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht. Zij betreffen goederen geleverd in onze inrichtingen, kosten, verpakking en taksen niet inbegrepen. De vervoerkosten zijn ten laste van de klant. De goederen zijn gefactureerd volgens de voorwaarden van het tarief die op het moment van de leveringsdatum van kracht zijn. Indiener een verkeerde bestelling aan ons doorgegeven wordt kan deze omgeruild worden. Hierbij wordt 15% van de oorspronkelijke factuur weerhouden als administratiekost. Indien er vissen worden besteld vanuit het buitenland, dienen deze per direct afgehaald te worden. Tenzij anders is besproken. Mocht het zijn, dat vissen in opvang moeten worden genomen? Dan rekenen wij voor tropische vissen 10,- euro opvang per dag excl. btw. Bij vijvervissen is dat 15,- euro per dag excl. btw. Mocht de prijs van opvang duurder zijn dan de prijs van de vis, dan wordt automatisch de vis eigendom van Koidreams Viskwekerij. Tenzij er anders is besproken op schrift. Uitval van levende dieren / vissen tijdens deze bewaar periode, is altijd op risico van de koper!

3. Verbintenissen
Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers en verkopers hebben geen recht om de zaak te binden. Hun offertes moeten bevestigd worden door de personen die het recht hebben om de zaak te binden.

4. Leveringstermijnen
De leveringstermijnen worden slechts ter inlichting gegeven en zijn niet noodzakelijk toepasselijk. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen, een verklaarbare vertraging in de levering of een vertraging die minder is dan een maand, mag in geen geval recht geven op een annulering van een bestelling. Geen enkele schadevergoeding mag geëist worden voor welke vertraging ook. De bestellingen met een leveringstermijn langer dan 1 maand worden aanvaard. Ondanks kunnen er zich prijsverhogingen voordoen ons opgelegd door onze leveranciers en omstandigheden buiten onze wil, waardoor de levering onmogelijk wordt of duurder. We kennen ons het recht toe om partiële leveringen te verrichten die evenveel verschillende partiële verkopen instellen.

(Video) Swordtail Fish: The Perfect Fish for Any Aquarium (Xiphophorus hellerii)

5. Aanvaarding en terugzending.
Onze goederen worden steeds beschouwd als zijnde verkocht, ontvangen en aanvaard in onze werkplaatsen. Zij reizen op volledige verantwoordelijkheid van de geadresseerde, zelfs in geval van verkoop of "franco"-levering. Alle mogelijke opmerkingen moeten bij de vervoerder gedaan worden, wij versturen goederen via diverse kanalen! Maar over het algemeen via DPD, waar uw pakket tot een bedrag van 500,- euro verzekerd is! De koper verbindt zich onze goederen te komen halen of te aanvaarden binnen de 24 uur, volgende op de datum waarop we hem hebben laten weten dat zij ter zijn beschikking staan. Transport van planten, vissen en andere levende dieren is geheel op risico van de koper, wij hebben liever dat u het afhaalt. Vissen als planten kunnen niet retour tevens is een afwijking van 20% mogelijk in bijvoorbeeld de maat. Betaling van vissen dient rechtstreeks via onze bankrekening over gemaakt worden door middel van internetbankieren en niet via Ideal, Paypal ed. Gebeurd dit wel, rekenen wij 2,50 euro administratie kosten voor het geld terug te boeken. Goederen kunnen in overleg retour tot 14 dagen na de aankoop, met uitzondering van maatwerk goederen, folie (bij afwijkingen, dient het binnen 12 uur naar ontvangst nagekeken te worden, na die tijd kan er geen aanspraak worden gedaan op mogelijke afwijkingen), tapes, medicijnen en vloeibare producten, voeders en het eerdere genoemde als vissen en planten. Tevens zijn de transportkosten van bezorgen als terug sturen geheel voor rekening van de koper. Goederen die vanuit buiten Nederland worden besteld kunnen niet terug gestuurd worden en ook niet geannuleerd worden tenzij van te voren anders is aangegeven. Producten zonder garantie, diepvriesvoer of uitloopart. kunnen nooit terug gestuurd worden of geld voor terug gegeven als transport langer duurt dan gebruikelijk? Dit omdat transport door derde wordt gedaan en wij hier geen grip op hebben en de koper de mogelijkheid heeft om het in Valburg af te halen, ongeacht de reden waarom dit niet zou kunnen.

5.1 Bestellen / afhalen van levende dieren 100% risico koper.

De vissen, en overige dieren die wij op onze site aanbieden. Hebben wij over het algemeen op voorraad, soms kan het gebeuren dat iets niet op voorraad is. Ons advies is ook, mail of bel eerst even voordat u iets besteld.

Overigens is het opsturen van levende haven geheel op risico, wij vergoeden niks bij sterfte of transportschade etc. en u bent uw geld dus kwijt. Ook als u als excuus aangeeft de algemene voorwaarden niet gelezen te hebben, dan is het toch vreemd dat u hiermee akkoord bent gegaan dus ook met deze voorwaarden.

Wij zijn en blijven van mening dat vissen en overige dieren uitgezocht dienen te worden op ons bedrijf, zeker als u serieus met de hobby bezig bent. Pas dan ziet u ook de kwaliteit van de dieren en ziet u wat u koopt. Ook voor transport van de vis en andere dieren is dit een stuk prettiger. Want ondanks onze goede zorg en juiste manier van verpakken hebben wij geen grip op de transportdienst, die nog wel eens wild met de pakketjes om kunnen gaan.... Daarnaast mocht u toch iets besteld hebben, dan kunt u van uw bestelling afzien. Wij rekenen hiervoor wel administratie kosten a 2,50 euro.

De dieren bij ons op het bedrijf worden continu gecontrolleerd op gezondheid. Hierdoor bieden wij u gezonde vissen aan! Mocht er ondanks problemen bij u thuis of op het bedrijf zijn, kunt u kosteloos de vissen en uw vijver / aquariumwater laten onderzoeken op ons bedrijf door dhr. T. Rozemaer die visziektenspecialist is en hiervoor ook een studie heeft gedaan in Utrecht tijdens zijn studie. Door hem zult u zo optimaal mogelijk geholpen worden in hoevere dit redelijk is. Doet u dit elders zijn de risico`s en de kosten voor de koper. Daarom is het juist belangrijk dat u als verzorger de vissen goed in de gaten houdt en er goed voor zorgt.

Wij verzoeken u daarom altijd om eerst per mail contact op te nemen. Soms als een order groot genoeg is, dan bezorgen wij zelf. Voor meer info, mail info@koidream.com

(Video) Swordtail Fish Breeding | Fish Giving Birth | Live bearer | Xiphophorus hellerii

6. Klachten
Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient ons toegezonden te worden per aangetekend schrijven binnen de 2 dagen na ontvangst, met verwijzing naar het nummer van de factuur of bij gebrek hieraan, van de verzendingsnota. Eens dit termijn verlopen, zal de klacht niet meer in acht worden genomen. Geen enkele terugzending van goederen zal onzerzijds aanvaard worden, zonder voorafgaand akkoord en voor zover zij ons teruggestuurd worden in goede staat en in hun oorspronkelijke verpakking. Het retournummer (RMA) dat door de Customer Service toegekend wordt, moet duidelijk op de verpakking vermeld worden. Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien dagen na ontvangst. Bij gebrek hieraan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval een verlenging noch een schorsing van de betalingstermijn rechtvaardigen.Het terug sturen van goederen is geheel op eigen rekening, ook als deze onder garantie valt. Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om het product op de zaak af tegeven en op te komen halen.

7. Waarborg
Gezien onze hoedanigheid van tussenpersoon, is de waarborg met betrekking tot de door ons geleverde goederen beperkt tot de waarborg toegekend door de producent of door de invoerder of door de groothandelaar. Indien de naleving van de waarborg onze inmenging noodzaakt, kennen we ons het recht toe om de klant de kosten van de deposito, de port en de administratie te factureren die ons bedrijf opgelopen heeft. Op levende dieren en planten kan en zal nooit garantie gegeven worden.

Gebrek aan betaling
Het gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldag, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit dat het betalingsonvermogen van de koper zou kunnen impliceren heeft voor gevolg het vervallen van de termijn toegestaan voor de betaling, maakt deze betaling onmiddellijk opeisbaar en geven ons het recht de aangegane overeenkomsten te niet te doen, zonder andere formaliteiten dan een aangetekend schrijven en zonder dat dit voor de aankoper aanleiding kan geven tot de minste vergoeding. De onvolledige levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen. De betaling van de facturen mag nooit onderworpen worden aan de installatie of aan de inwerkstelling van de geleverde goederen. We behouden de volle eigendom van de geleverde goederen tot op de volledige betaling van de prijs, de belastingen en de bijhorigheden. De koper verbindt er zich toe ons onmiddellijk te verwittigen, en dit op straffe van schadevergoeding van elk beslag welke door een derde zou uitgevoerd worden. De koper laat ons in dit geval toe om in zijn gebouwen te gaan zonder voorafgaand bericht en om beslag te leggen op onze goederen.

8.1. Betalingsvoorwaarden
Onze facturen zijn betaalbaar in Valburg, contant, netto en zonder disconto, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk bericht. In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest ten belope van 20% per jaar verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 30% van het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan250 euro kan bedragen, door het enkele feit van het vervallen der facturen. Huidige clausule belet geenszins de onmiddellijke opeisbaarheid van de schuld. In geval van aflasting en/of annulatie van het contract ten laste van de klant, zal deze laatste ons een forfaitaire schadevergoeding moeten betalen die overeenstemt met 50% van de totale verkoopprijs. Wij mogen een grotere vergoeding vragen indien de schade groter is dan 30%. Bij levering ter plaatse dient er contant of per bankcontant betaald te worden. Wij aanvaarden geen cheques.

8.2. Solidariteit
Indien de factuur, op aanvraag van de opdrachtgever, opgesteld wordt op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair verantwoordelijk voor de betaling ervan en voor de uitvoering van de andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden. Ook kan het zijn dat de foto`s op de website afwijken van dat geen wat geleverd wordt. Echter kunt u ons altijd eerst mailen voor informatie, voordat u besteld. Over foto`s en informatie op de website kan niet getwist worden. Indien er vooraf mail contact is geweest, kunt u ons hierop aanspreken.

8.3. Exclusieve bevoegdheid
Ieder geschil met betrekking op een huidig contract zal uitsluitend geregeld worden door het recht dat van toepassing is in Nederland. In geval van betwisting om welke reden ook, zijn de enige erkende en door beide partijen aanvaarde jurisdicties, deze van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Arnhem.

8.4. Prijzen en verzenden

(Video) Zwaarddrager (Xiphoporus helleri)

Vanuit koidream is het recht om de order ter allen tijden te annuleren of te wijzigen. Dit gebeurd meestal netjes in overleg, dit kan zijn door prijswijzigingen of dat goederen niet meer leverbaar zijn. Helaas hebben wij door het velen werk op de kwekerij niet altijd de tijd om aan de webshop te werken. Overigens mag u altijd voordat u iets besteld per mail (info@koidream.com) vooraf informeren. Indien een order niet verzonden kan worden geven wij dit vooraf aan, discussies zijn uitgesloten. Wij versturen enkel pakketjes die volgens post.nl verstuurd kunnen worden qua afmetingen en grote. Transport is altijd op risico van de koper. Orders kunnen altijd in overleg geannuleerd worden, let wel hier kunnen kosten in rekening gebracht worden. Dit geld ter allen tijden voor goederen en planten die speciaal besteld moeten worden. Annuleringskosten zijn hiervan 25% van het order bedrag als de bestelling inwerking gaat. Wij proberen u hierover altijd netjes over te informeren.

8.5 Overige kosten

Indien u besteld en dit niet de bedoeling is heeft u het recht tot annuleren. Dit is niet kosteloos, de kosten hiervan worden in rekening gebracht. Denk hierbij aan bankkosten als IDEAL, koidream betaald deze niet voor u net als dat wat in 8.4 is beschreven. Indien de order verzonden is, zullen er administratiekosten en transportkosten in rekening gebracht worden en dient de koper voor transport retour te betalen.

8.6 Acceptatie

Levende haven en planten kunnen nooit terug en wordt nietgeaccepteerd er is hier ook geen discussie over mogelijk Gebruikte goederen kunnen enkel voor garantie terug gestuurd worden op kosten koper. Of naar de zaak terug gebracht worden voor garantie afhandelingen. Alles wat gekocht wordt kan niet terug, tenzij anders vooraf is afgesproken.

Ons advies, mail voor vragen altijd even vooraf info@koidream.com

×

(Video) Xiphophorus helleri - Zwaarddrager

Net als vele andere websites, gebruikt onze webwinkel cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die opgeslagen worden op uw computer, wanneer u onze webwinkel bezoekt.De meest gebruikte cookies zijn (tijdelijke) functionele cookies. Met deze cookies behoudt u de inhoud van uw winkelwagen terwijl u winkelt. Ook kunnen wij door middel van cookies inzien hoe onze klanten de webwinkel gebruiken, en zo kunnen we weer verbeteringen doorvoeren.

Sessie cookie

Deze cookies bevatten tijdelijke informatie van je sessie (je websitebezoek). Hiermee kunnen de bezoeker herkennen, en zo wordt bijvoorbeeld de inhoud van uw winkelwagen geladen, en hoeft u niet elke keer een formulier in te vullen of in te loggen Zonder dit cookie zal onze webwinkel niet goed functioneren.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Social media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”“De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Livechat

Om u nog sneller van dienst te zijn, kunt u gebruik maken van de livechat functionaliteit. Ook deze applicatie gebruikt cookies, en zal zonder uw cookietoestemming niet werken. Informatie uit deze chatsessies worden niet gedeeld met derde partijen×

×

(Video) Albino Koi Kohaku High Fin Swordtails. (Xiphophorus helleri)

Videos

1. Shark Fin Swordtail Fish bevallen van 137 baby's | Xiphophorus hellerii | FFB
(Fish UK Son)
2. Xiphophorus hellerii, Green swordtail, AcuaristasPR
(AcuaristasPRTV)
3. Xiphophorus helleri
(Wolfgang Lendner)
4. 6846 Xiphophorus Helleri Golden Half Moon
(PETRA-AQUA s.r.o.)
5. Xiphophorus Helleri fish giving birth
(Ama Lia)
6. Xiphophorus helleri (swordtail) fighting over territorium
(Muhammed Uysal)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated: 27/06/2023

Views: 6794

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.